Akademia Tenisa Perun

regulamin zajęć tenisowych w KT Perun Wesoła

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady w uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach Akademii Tenisa Perun lub w zajęciach indywidualnych organizowanych przez KT Perun Wesoła, będącym jednostką organizacyjną Kacper Borucki Tennis Solutions z siedzibą w Jadwisinie (05-140) przy ul.Szkolnej 57.
 2. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez KT Perun Wesoła, a wypadku osoby niepełnoletniej – opiekun prawny (zwani dalej „klientem” lub „uczestnikiem”) zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać zasad określonych w niniejszym regulaminie
 3. Rok szkoleniowy trwa zgodnie z harmonogramem zajęć na dany sezon.
 4. Cena za zajęcia jest zgodna z obowiązującym cennikiem w planie zajęć.
 5. Wraz z przystąpieniem uczestnika do zajęć tenisowych, uczestnik lub jego opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by mógł uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz akceptuje plan treningowy i niniejszy regulamin.
 6.  Klub zobowiązuje się do:
  1. Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach.
  2. Zapewnienia sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć.
  3. Szkolenia Uczestników zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego.
 7. Na treningach obowiązuje strój sportowy, oraz obuwie dostosowane do nawierzchni kortów w klubie. W przypadku nieodpowiedniego stroju, uczestnik może zostać wyproszony z zajęć.
 8. Zajęcia odbywają się w grupach 3-8 osobowych, ilość uczestników jest zależna od ich wieku i poziomu zaawansowania.
 9. Klub dopuszcza odrobienie zajęć do 2h na semestr. Termin odrobienia zajęć jest wskazywany przez klub.
 10. W przypadku odwołania zajęć w wyniku działania siły wyższej (pogoda, awarie obiektu, brak prądu itp.) zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie.
 11. Bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi zapewnia wykwalifikowana kadra  instruktorów i trenerów KT Perun tylko w czasie trwania zajęć.
 12. Za przebywanie dzieci na terenie obiektu tenisowego przed i po lekcji odpowiedzialni są ich opiekunowie prawni.
 13. W przypadku odwołania zajęć w wyniku działania siły wyższej (pogoda itp.) treningi zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie
 14. W zajęciach mogą brać udział dorośli oraz młodzież dzieci od lat 3 (w wypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) po podpisaniu umowy z KT Perun Wesoła na prowadzenie zajęć. Umowa podpisana przez Klienta musi zostać przekazana klubowi najpóźniej na pierwszych zajęciach. Wzór umowy znajduje się na stronie internetowej KT Perun Wesoła
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy powstałe w czasie trwania zajęć i zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez Uczestników odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 16. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika zajęć na terenie obiektu, KT Perun nie ponosi odpowiedzialności.

§2 Opłaty i czas trwania umowy.

 1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem na dany sezon i zawartymi w nich terminami na dany sezon.
 2. W przypadku spóźnienia z opłatą będzie nalicza dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.
 3. Jeśli strony nie umówią się inaczej, uczestnictwo zostaje zawarte na okres pełnego roku szkoleniowego (2 semestry) licząc od dnia pierwszych zajęć do ostatnich zgodnie z programem zajęć
 4. Uczestnictwo może zostać wypowiedziane z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, pisemnie bądź drogą elektroniczną info@teniswesola.pl
 5. W przypadku , gdy czynność zgodnie z pkt 4. nie została wykonana, Klub zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za zajęcia do końca okresu na jaki została podpisana umowa.
 6. W przypadku rezygnacji zajęć KT Perun zwraca wniesioną opłatę w kwocie pomniejszoną o wartość odbytych zajęć oraz o 10% opłatę manipulacyjną od pełnej opłaty semestralnej.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć lub czasowej niemożliwości uczestniczenia w treningach (w wyniku zdarzeń losowych) klient zobowiązany jest poinformować o tym klub. W przeciwnym wypadku zajęcia podlegają pełnej opłacie.
 8. Opłata za zajęcia obejmuje: wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć przez trenera KT Perun Wesoła oraz opłatę za wynajęcie obiektu na którym prowadzone są zajęcia.
 9. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, klient otrzyma przypomnienie o braku wpłaty na adres mailowy wskazany przez klienta. Brak uregulowania płatności w terminie 14 dni od daty wysłania przypomnienia będzie skutkować zawieszeniem zajęć do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności – bez możliwości odzyskania opłat za treningi które zostały niezrealizowane w czasie zawieszenia.
 10. W przypadku odwołania zajęć w wyniku działania siły wyższej (pogoda, awarie obiektu, brak prądu itp.) zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie

§3 Zajęcia indywidualne

 1. Zajęcia indywidualne lub grup indywidualnych wymagają podpisanej umowy.
 2. Odwołanie zajęć indywidualnych przez klienta jest możliwe, jednak najpóźniej na 24h przed zajęciami. Zajęcia odwołane po tym terminie podlegają opłacie zgodnie cennikiem i nie będą odrabiane.
 3. Odrobienie zajęć indywidualnych następuje po wcześniejszym umówieniu się z trenerem prowadzącym w dogodnym dla obu stron terminie.Możliwość odrobienia zajęć nie dotyczy nieobecności na zajęciach grupowych
 4. Uczestnicy grup zajęć indywidualnych odpowiadają solidarnie za opłaty za zajęcia.
 5. W wypadku zajęć indywidualnych Trener prowadzący, który odwoła zajęcia w danym dniu pokrywa koszt obiektu oraz zobowiązuje się do poprowadzenia dodatkowego bezpłatnych zajęć w ramach rekompensaty za nieterminowe odwołanie zajęć.

§4 Przetwarzanie danych osobowych – RODO

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym dokumencie do potrzeb marketingowych firmy Kacper Borucki Tennis Solutions będącą właścicielem KT Perun Wesoła, zwany dalej klubem, zgodnie z ustawą Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Paostwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Paostwem, a klubem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania Paostwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.
 2. Klub jest uprawniony do rejestrowania zajęć sportowych w formie zdjęć i filmów wideo oraz do umieszczania ich na stronie internetowej www.teniswesola.pl, mediach społęcznościowych oraz we własnych materiach w celach promocyjnych. Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych lub grupowych, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie zdjęć i zapisów wideo ze swoim udziałem, proszone są o poinformowanie o tym trenera prowadzącego zajęcia. Brak oświadczenia oznacza wyrażanie zgody na rejestrowanie zajęć przez klub umieszczanie ich na swojej stronie internetowej w celach promocyjnych.
 3. Zawierając Umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Zajęć Sportowych z Organizatorem Klient wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych swoich oraz Uczestnika Zajęć przez klub w celach prawidłowej realizacji Umowy.
 4. Podpisanie Umowy z Organizatorem w zakresie zajęć grupowych jest ponadto równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku swojego lub Uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty –w tym w formie relacji foto-wideo (zdjęcia, nagrania wideo) na stronie internetowej, na stronie Facebook, Insagram i kanale YouTube klubu oraz w celach marketingowych na co Klient podpisując Umowę z Organizatorem wyraża zgodę.
 5. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych, o której mowa w pkt 1 powyżej, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Klubu Tenisowego Wesoła
 6. Klient ma prawo dostępu do przekazanych Organizatorowi danych oraz prawo żądania sprostowania danych poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Klienta w zakresie usług wskazanych w niniejszym Regulaminie i Umowie jest Kacper Borucki Tennis Solutions, z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul.Szkolna 57; 05-140 Jadwisin

§5 Postanowienia końcowe

 1. Klub zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.
 2. Uczestnictwo w zajęciach sportowych KT Perun Wesoła  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.