Dziewczyny do Rakiet!

Tym hasłem chcielibyśmy zaprosić Was – Dziewczyny do wzięcia udziału w trzecim już wydarzeniu przeznaczonym specjalnie dla Was w klubie Perun Wesoła
Kiedy?
7.11.2021

O której?
12:00

„DZIEWCZYNY DO RAKIET” to całkowicie bezpłatne wydarzenie podczas, którego oferujemy Wam:
🎾 naukę i doskonalenie umiejętności tenisowych w formie gier i zabaw
🤸🏼‍♀️ CARDIO TENIS – doskonalenie zdolności tenisowych i motorycznych w rytm muzyki 🎶
👼🏼 animatora dla dzieci
🧘🏻‍♀️ konsultacje dietetyczne z możliwością pomiaru składu ciała dzięki obecności ACTIVE LADIES
🪔 spotkanie z ANNĄ NASZEWSKĄ – specjalistką od aromaterapii
🎁 liczne konkursy 👶🏻 Nie możesz przyjść bo nie masz z kim zostawić dziecka? Zabierz je do nas ze sobą ‼️📆 07.11.2021r. 12:00
📍Klub tenisowy Perun Wesoła, ul. Armii Krajowej 32⚡️Bądźcie czujni bo niebawem ogłosimy pierwszy konkurs. Pamiętajcie, że znajdziecie nas również na instagramie.https://www.instagram.com/perunwesola/

Regulamin konkursu „Selfie podczas wydarzenia Dziewczyny do rakiet”

 1. Organizatorem konkursu jest KT Perun Wesoła, należący do Kacper Borucki Tennis Solutions zwany dalej organizatorem
 2. Fundatorem nagród jest organizator konkursu
 3. Konkurs trwa w godzinach od 06-11 do 07-11-2021
 4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („uczestnik”)
 5. Wyłączeni z konkursu są pracownicy i współpracownicy organizatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone do II stopnia włącznie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wzięcie udziału w wydarzeniu „Kobiety do Rakiet”, wykonanie zdjęcia oraz opublikowania na własnym profilu Facebook lub Instagram z oznaczeniem organizatora „Perun Wesoła – Klub Tenisowy” do dnia 9-11-2021
 7. Uczestnik przystępując do konkursu i zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że:
  a) jest wyłącznym autorem pracy konkursowej
  b) wyraża na bezpłatne wykorzystania przez organizatora pracy konkursowej do czynności związanych z konkursem i jego promocją
  c) praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych praw majątkowych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich
  d) praca konkursowa nie była wcześniej publikowana
  e) w przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska dla celów konkursu przez organizatora
 8. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z pracą konkursową ponosi uczestnik konkursu, który dokonał zgłoszenia takiej pracy konkursowej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników.
 10. Podanie nie prawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 12. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny miesiąc zajęć tenisowych w grupie początkującej dla kobiet
 13. Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
 14. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 15. Do dnia 12.11.2021 r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni jednego Laureata Konkursu, spośród Uczestników, którzy wzięli w Konkursie udział.
 16. Laureat zostanie nagrodzony nagrodą opisanym w punkcie 12
 17. Wybór Laureata Konkursu będzie się odbywał na zasadzie oceny nadesłanych zdjęć i wykonanie zadania konkursowego opisanego w punkcie 6
 18. Oceniając nadesłane na Konkurs zdjęcia, komisja konkursowa będzie kierowała się kreatywnością uczestników konkursu.
 19. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania zwycięskich odpowiedzi konkursowych na prowadzonych przez siebie stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.
 20. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12.11.2021r. Wyniki ogłoszone zostaną na fanpage Perun Wesoła – Klub Tenisowy https://www.facebook.com/Perun.Wesola
 21. Organizator podejmie próbę kontaktu ze zwycięzcami poprzez wiadomości prywatne na platformie Messenger. W razie braku możliwości kontaktu (ograniczenia prywatności na platformie Facebook zwycięzcy), zwycięzca sam powinien zgłosić się do Organizatora w terminie do 20.11.2021 r.
 22. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 20.11. 2021 r. wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie informacji o wygranej, zawierającej dane adresowe Uczestnika.
 23. Nagrodę należy odebrać w siedzibie organizatora (ul.Armii Krajowej 32; 05-075 Warszawa) przez Laureata konkursu do dnia 30.11.2021 r.
 24. Jeśli Laureat nie odbierze nagrody w określonym terminie, nagroda przepada.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród rzeczowych na nagrody o tożsamej wartości. Wartość będzie określona wg oficjalnych cenników detalicznych.
 26. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Laureatowi nagrody.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 28. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na profilach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.
 29. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Uczestnicy mają prawa wglądu do danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz żądania ich usunięcia. Usunięcie danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie przed zakończeniem Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, realizacji Konkursu, otrzymania nagród czy rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 30. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://teniswesola.pl/dziewczyny-do-rakiet-2021/
 31. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 33. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.