Regulamin klubu

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z kortów tenisowych oraz infrastruktury klubowej możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia KT Perun Wesoła
 2. Gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym do wglądu w recepcji klubu lub na stronie internetowej
 3. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju. (Obuwie przeznaczone do gry w tenisa na kortach ziemnych oraz trawiastych).
 4. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 5. Do prowadzenia zajęć sportowych na terenie KT Perun Wesoła upoważnieni są jedynie zatrudnieni w klubie trenerzy i instruktorzy. W przypadku jeżeli pracownik klubu stwierdzi, że osoba przebywająca na terenie klubu jest instruktorem/trenerem nie zatrudnionym w klubie i / lub prowadzi trening ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji lub w ostateczności wyprosić tą osobę z terenu obiektu bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 6. Na terenie kortów tenisowych i strefach sportowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz spożywania alkoholu, także niskoprocentowego.
 7. Na terenie całego klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.
 8. Pracownicy KT Perun Wesoła zastrzegają sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu.

Zasady płatności i rezerwacji

 1. Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwający od 01.05 do 30.09 oraz zimowy trwający od 01.10 do 30.04.
 2. W podanych wyżej terminach obowiązują odpowiednie zróżnicowane cenniki dostępne w recepcji klubu oraz na stronie internetowej.
 3. „Abonamentem” określa się wykupienie minimum jednej godziny tygodniowo w określonym terminie i opłacenie należności z góry co najmniej 10 godzin. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
 4. „Karnetem” określa się wykupienie w jednym sezonie karnetu obejmującego powyżej 10 godzin. Karnet ten obejmuje wykorzystanie tych godzin w dowolne dni i godziny jednak nie gwarantuje stałych rezerwacji. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 6. Gracze zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na korty.
 7. Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko i numer telefonu.
 8. Opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej mogą być dokonywane w recepcji, przelewem na konto klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem lub poprzez platformę cyfrową
 9. Niestawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.
 10. Zakupione pakiety trenerskie, abonamenty zarówno tenisowe jak są ważne rok od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu niewykorzystane fundusze nie zostają zwrócone. W przypadku choroby lub kontuzji istnieje możliwość przekazania abonamentu/pakietu do wykorzystania osobie trzeciej. Przekazanie abonamentu nie wydłuża jego terminu ważności. O przekazaniu należy poinformować recepcję KT Perun Wesoła drogą mailową: info@tenis-wesola.pl.
 11. Rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są do 24h przed zaplanowaną grą. Dokonanej opłaty można odebrać w ramach rezerwacji innej godziny
 12. Rezygnacja dokonana w terminie krótszym niż 24h przed grą powoduje naliczenie opłaty.
 13. Odwołać rezerwacje można wyłącznie poprzez portal kluby.org, telefonicznie lub osobiście w klubie.
 14. W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość przełożenia zajęć na inny dzień w terminie w przypadku powiadomienia 24h przed zaplanowanymi zajęciami. W terminie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanych zajęć zgodnie z regulaminem klubu nie dopuszcza się żadnych zmian.
 15. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 16. Zasady działania Akademii Tenisa Perun reguluje oddzielny regulamin dostępny w recepcji klubu oraz na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. KT Perun Wesoła nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 2. Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. KT Perun Wesoła nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystanie z kortów oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Gracz jest zobowiązany do zapłaty 70% ceny detalicznej danego sprzętu.
 5. KT Perun Wesoła zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informację na tablicy klubowej na co najmniej 48h.
 6. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Kacper Borucki Tennis Solutions, ul.Szkolna 57, 05-140 Jadwisin oraz wybranych partnerów klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Klub Tenisowy Perun jest uprawniony do rejestrowania zajęć w formie zdjęć i filmów wideo i umieszczania ich na swoich stronach internetowych oraz w materiach promocyjnych w celach promocyjnych. Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie zdjęć i zapisów wideo ze swoim udziałem, proszone są o poinformowanie o tym trenera prowadzącego zajęcia. Brak oświadczenia oznacza wyrażanie zgody na rejestrowanie zajęć przez Kacper Borucki Tennis Solutions i umieszczanie ich na stronach internetowych, będących w jego posiadaniu, w celach promocyjnych.
 8. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji.