Akademia Tenisa Perun

regulamin zajęć tenisowych w KT Perun Wesoła

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady w uczestnictwa w zajęciach sportowych, jest komplementarny w stosunku do Regulaminu KT Perun Wesoła.
 2. Rok szkoleniowy trwa zgodnie z planem zajęć na dany sezon. Zwyczajowo jest on zgodny z rokiem szkolnym ogłaszanym przez MEN.
 3. Cena za zajęcia jest zgodna z obowiązującym cennikiem w planie zajęć.
 4. Wraz z przystąpieniem dziecka do zajęć tenisowych, rodzic potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by jego dziecko uczestniczyło w treningach tenisowych oraz akceptuje plan treningowy i niniejszy regulamin.
 5. Klub zobowiązuje się do:
  1. Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach.
  2. Zapewnienia sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć.
  3. Szkolenia Uczestników zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego.
 6. Na treningach obowiązuje strój sportowy, oraz obuwie dostosowane do nawierzchni kortów w klubie. W przypadku nieodpowiedniego stroju, uczestnik może zostać wyproszony z zajęć.
 7. Zajęcia odbywają się w grupach 3-8 osobowych, ilość uczestników jest zależna od ich wieku i poziomu zaawansowania.
 8. Klub dopuszcza odrobienie zajęć do 2h na semestr. Termin odrobienia zajęć jest wskazywany przez klub.
 9. Bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi zapewnia wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów KT Perun tylko w czasie trwania zajęć.
 10. Za przebywanie dzieci na terenie obiektu tenisowego przed i po lekcji odpowiedzialni są rodzice.
 11. W przypadku odwołania zajęć w wyniku działania siły wyższej (pogoda itp.) treningi zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie

Opłaty i czas trwania umowy.

 1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem na dany sezon i zawartymi w nich terminami na dany sezon.
 2. W przypadku spóźnienia z opłatą będzie nalicza opłata manipulacyjna w wysokości 15zł do raty.
 3. Jeśli strony nie umówią się inaczej, uczestnictwo zostaje zawarte na okres pełnego roku szkoleniowego (2 semestry) licząc od dnia pierwszych zajęć do ostatnich zgodnie z programem zajęć
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć lub czasowej niemożliwości uczestniczenia w treningach (w wyniku zdarzeń losowych) klient zobowiązany jest poinformować o tym klub. W przeciwnym wypadku zajęcia podlegają pełnej opłacie.
 5. W przypadku rezygnacji zajęć Akademia Perun zwraca wniesioną opłatę w kwocie pomniejszoną o wartość odbytych zajęć oraz o 10% opłatę manipulacyjną od pełnej opłaty semestralnej.

RODO.

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym dokumencie do
  potrzeb marketingowych firmy Kacper Borucki Tennis Solutions, zgodnie z ustawą Ochronie danych
  Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Paostwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub
  zachowania relacji biznesowych pomiędzy Paostwem, a klubem, marketingu bezpośredniego
  produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną
  przetwarzania Paostwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.