Liga składa się z 3 rund i turnieju finałowego

I runda: 16.11.2022 – 31.01.2023
II runda: 01.02.2023 – 31.03.2023
III runda: 01.04.2023 – 31.05.2023
Finały – czerwiec 2023

Po pierwszej rundzie:

do I ligi awansuje zwycięzca grupy A i B II ligi, oraz są rozgrywane baraże pomiędzy 5. i 6. miejscem z I ligi, a 2. miejscami z grup A i B II ligi. Zwycięzca zostaje w I lidze, a przegrany w II lidze.

II ligę tworzą –  osoby, które zajęły 7. i 8. w I lidze, przegrani baraży, oraz osoby, które zajęły 3. i 4. miejsce w grupach A i B II ligi

III ligę tworzą osoby, które zajęły miejsca 5-8 w grupach II ligi.

Po następnych rundach:

Po każdej rundzie 2 zawodników zajmujących pierwsze miejsca awansują do wyższej ligi
oraz 2 zawodników zajmujących najniższe miejsce spada do niższej ligi.
Ilość osób spadających do niższej ligi może zmienić się wskutek dołączenia nowych zawodników do ligi lub zawodników wykluczonych.

Ranking generalny

Ranking jest tworzony na podstawie miejsc zajętych w lidze i zdobytych punktów w danej rundzie wg następujący sposób:
ilość osób w rozgrywkach we wszystkich ligach minus liczba osób wyżej sklasyfikowanych

Turniej finałowy

Do turnieju finałowego zostaje zakwalifikowanych 8 zawodników.
Organizator ma prawo przyznać 2 dzikie karty.
Bezpośrednio do turnieju głównego zostaje zakwalifikowanych 6 zawodników z najwyżej sklasyfikowanych w rankingu generalnym
Gracze z miejsc 7 i 8 rozgrywają mecze barażowe o kwalifikacje z zawodnikami którzy otrzymali dzikie karty.

Regulamin Lig Tenisowych KT Perun Wesoła

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Ligi Tenisowej jest KT Perun Wesoła
 2. Liga prowadzona jest w kategorii „Open” -dla wszystkich uczestników, bez ograniczeń wiekowych, płci. Mecze są rozgrywane na kortach z mączki ceglanej
 3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Dołączenie do Ligi Tenisowej wiążę się z podaniem organizatorowi danych osobowych przez formularz zgłoszeniowy.
 5. Dane są niezbędne do przeprowadzenia rozgrywek: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Prośba o usunięcie danych kontaktowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rozgrywkach. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została załączona do niniejszego regulaminu.
 6. Termin rozgrywek Ligii Tenisowej ustalany jest przez Administratora Ligii.
 7. Do Ligi Tenisowej można dołączyć w trakcie trwania rozgrywek kontaktując się z Administratorem Ligi mailowo info@teniswesola.pl, bądź bezpośrednio w klubie.

UMAWIANIE SPOTKAŃ ORAZ ZASADY REZERWACJI KORTU:

 1. Ligi rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu setach rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów w miejsce 3. seta.
 2. Każdy z Zawodników musi rozegrać minimum 50% meczów swojej grupy w ciągu rundy, aby zostać kwalifikowanym w dalszych rozgrywkach.
 3. W przypadku nie rozegrania minimalnej wymaganej liczby meczów Zawodnik zostaje przesunięty do ostatniej ligi. Wyjątek stanowią kontuzje i dłuższe wyjazdy zgłoszone do Administratora Ligi.
 4. W celu wyzwania należy:
  • poinformować Wyzwanego oraz Organizatora o fakcie wyzwania drogą telefoniczną, e-mailowo lub poprzez messengera
  • zaproponować termin rozegrania spotkania do wyboru przez Wyzwanego.
 5. Zgodnie z regulaminem KT Perun Wesoła, rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są przez recepcję klubu na 12h przed zaplanowaną grą.
 6. Na rozegranie meczu przysługuje termin nie dłuższy niż 7 dni od momentu wyzwania danego gracza.
 7. W przypadku nie odwołania rezerwacji lub odwołania rezerwacji w późniejszym terminie niż 12h przed planowaną rezerwacją klient zobowiązany jest do opłacenia rezerwacji:
  • według regularnego cennika klubu, nie uwzględniającego zniżek ligowych;
  • finansowo odpowiedzialną uznaje się osobę, która dokonała rezerwacji kortu;
  • rozliczenia pomiędzy zawodnikami nie leżą w gestii KT Perun Wesoła.
 8. Rozliczenia pomiędzy zawodnikami powinny odbywać się z uwzględnieniem zasad fair‑play, solidarności i współodpowiedzialności
 1. Wyzywający dokonuje rezerwacji kortu na czas niezbędny i wystarczający dla rozegrania spotkania. Koszty wynajmu ponoszą solidarnie Wyzywający i Wyzywany.
 2. W przypadku nie rozegrania meczu w całości zawodnicy mają tydzień na dokończenie meczu. Mecz jest dalej kontynuowany od stanu punktowego na moment jego przerwania.
 3. Graczom przysługuje zniżka 10 zł za godzinę od regularnej ceny kortu.

PUNKTACJA

 1. Za rozegrane mecze przyznawane są następujące punkty:
  • zwycięstwo 2:0 (również przez walkower)         4 punkty
  • zwycięstwo 2:1                                                         3 punkty
  • porażka 1:2                                                               2 punkty
  • porażka 0:2                                                              1 punkt
 1. Kolejność w lidze ustalana jest kolejno według:
  • ilości punktów
  • rozegranych meczów
  • wygranych meczów
  • bezpośredni pojedynek
  • ilość wygranych setów
 1. Obowiązkiem zwycięzcy jest poinformowanie Organizatora o wyniku spotkania tuż po rozegranym meczu.
 2. Wyniki niewpisane do tabeli, wpisane bez daty zakończenia meczu lub wpisane błędnie mogą zostać uznane przez Organizatora za nierozegrane przez co nie zostaną uwzględnione w rankingu.
 3. W przypadku rozegrania tylko części meczu do końca trwającej rundy, mecz zostaje uznany za nierozegrany.
 4. Po każdej rozegranej rundzie mają miejsce spadki i awanse wg zasad przewidzianych dla danej ligi

Kontuzje, walkowery i rezygnacje

 

 1. W przypadku rezygnacji Zawodnika z dalszej gry w Lidze zawodnik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora w trybie natychmiastowym.
 2. W przypadku kontuzji lub dłuższego wyjazdu Zawodnika (co najmniej 30-dniowe wykluczenie z gry) utrudniającego rozegranie minimalnej liczby meczów ma on obowiązek zgłoszenia tego faktu do Administratora Ligii najszybciej jak to będzie możliwe. W przypadku nie rozegrania minimalnej wymaganej liczby meczów Zawodnik nie zostanie przeniesiony do ostatniej ligi, będzie natomiast brany pod uwagę w Spadkach i Awansach do lig sąsiadujących.
 3. Administrator Ligi ma prawo nie uwzględnić zgłoszenia kontuzji lub wyjazdu jeżeli zgłoszenie zostanie wysłane z opóźnieniem(zgłoszenia wsteczne) lub jeżeli Administrator Ligi uzna, że zaistniała sytuacja nie uniemożliwiła rozegrania minimalnej wymaganej liczby meczów. W tej sytuacji decyzją Administratora Ligi Zawodnik może zostać przesunięty do ostatniej ligi.
 4. W przypadku zgłoszenia kontuzji przez Zawodnika walkower zostanie przyznany jedynie Zawodnikom, którzy byli już umówieni na mecz z kontuzjowanym Zawodnikiem. Za walkower może zostać uznany jedynie mecz wpisany do systemu rezerwacji z podaniem nazwisk obu Zawodników. Pozostali Zawodnicy nie mogą ubiegać się o walkower, także w sytuacji gdy kontuzjowany Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach do końca trwającej rundy.
 5. W przypadku braku aktywnego udziału w Lidze i braku kontaktu (przez okres 2 tygodni) z Zawodnikiem Administrator Ligi może uznać, że Zawodnik zrezygnował/a z dalszego udziału w Lidze Tenisowej .
 6. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia jednego z Zawodników (co najmniej 15 minut), Zawodnikowi obecnemu w klubie przysługuje walkower. Zawodnik obecny w klubie może przyznać walkowera lub wyrazić zgodę na rozegranie meczu w innym terminie. W przypadku wyboru walkowera Zawodnik obecny w klubie musi wpisać do tabeli wynik meczu 6/0 6/0. W przypadku nie wpisania wyniku w dniu umówionego spotkania Administrator Ligi może uznać, że Zawodnik zgodził się na rozegranie meczu w innym terminie.
 7. W przypadku odwołania spotkania przez jednego z Zawodników tego samego dnia, przed stawieniem się jednego z Zawodników w klubie, zawodnikowi gotowemu do rozegrania spotkania przysługuje walkower. W tej sytuacji walkower przysługuje wyłącznie w przypadku gdy zawodnik, z którego powodu mecz nie odbył się, potwierdzi ten fakt Administratorowi Ligi.
 8. Piłki na każdy mecz zapewnia KT Perun Wesoła. Piłki po meczu są zwracane do klubu.
 9. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.

  Dołączenie do ligi nowego zawodnika
 10. W celu dopisania się do ligi należy uiścić wpisowe
 11. Nowy zawodnik deklaruje na jakim poziomie ligowym chce zacząć. W celu dołączenia do ligi nowy zawodnik rozgrywa mecz kwalikacyjny z zawodnikiem ze wskazanym przez organizatora zawodnikiem z danej ligi. W przypadku zwycięstwa nowy zawodnik dołącza do danej ligi, mecz jest zaliczany do rozgrywek w danej lidze. W przypadku przegranej nowy zawodnik zostaje dołączony do najniższej ligi. Koszt rozgrywania meczu ponosi nowy zawodnik.
 12. Za nowego zawodnika uznaje się także osobę, która uprzednio zrezygnowała z rozgrywek po upływie 3 miesięcy
 13. Maksymalna ilość osób w grupie to 10 osób, w przypadku gdy w lidze już znajduje się maksymalna ilość osób, nie możliwe jest dołączenie do danej ligi.Jeżeli w lidze znajduje się więcej niż 8 osób, to ilość osób spadających ligi zostaje zwiększona o taką ilość by w następnej rundzie wyrównała się liczebność do 8. Dotyczy to także innych lig. Liczba awansów pozostaje bez zmian.

Administrator

 1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Ligi będzie sprawowała osoba wyznaczona przez Klub zwana dalej Administratorem Ligi.
 2. Zasady spadku i awansu są ustalane przez Administratora dla każdej z Ligii.
 3. Administrator Ligii przyznaje sobie prawo do przyznania „Dzikiej Karty”
 4. Zadania i uprawnienia Administratora Ligi:
  • sporządzanie i aktualizacja list Ligi Tenisowej
  • utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań;
  • ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa;
 5. Ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów;
 6. Administrator ma prawo do podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Lidze Tenisowej wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania
 7. KT Perun Wesoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej Perun Wesoła, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
 8. KT Perun Wesoła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu uszczegółowienia regulaminu.